10 اسفند 1398
En | 

معاونت املاك و حقوقي : سيد ناصر اشرفي

شماره تماس:    33334705 - 076

آدرس (درصورت نیاز به مراجعه حضوری) :

بندرعباس -كوي فرهنگيان - خيابان ابن سينا - اداره كل راه و شهرسازي  ( ساختمان شماره 2 )

 

شرح وظايف معاونت املاك و حقوقی

 • راهبری برنامه هاي حوزه مديريت و هدايت واحدهاي تحت سرپرستي در اجراي وظايف محوله .
 • راهبري امر ارزيابي‌ و برآورد قيمت اراضي مورد خريداري و تملك شده و همچنين اراضي كه به متقاضيان واگذار مي‌شود بر اساس قانون و آئين نامه اجرائي مربوطه .
 • كنترل امرجمع آوري آمار و اطلاعات و ساير داده هاي مورد نياز جهت برنامه ريزي فعاليتها و اقدامات واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه نتايج به مدير كل استان.
 • نظارت بر ايجاد و بروز رساني بانك اطلاعات زمين در استان.
 • برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف استان به منظور كسب اطلاع از فعاليتهاي آنان در رابطه با زمين و امكانات واگذاري آن و همچنين كسب آمار و اطلاعات در خصوص فعاليتهاي انجام شده بر روي زمينهاي شهري در سطح استان.
 • نظارت بر امر حفاظت از اراضي در سطح استان.
 • نظارت بر امر شناسائي ، انتخاب زمين مناسب براي پروژه ها و امكان سنجي اراضي و تحويل زمين .
 • شركت در كميته‌ها و جلسات منعقده و ارائه گزارش به مدير كل استان .
 • تهيه برنامه هاي اجرائي مديريت و گزارش پيشرفت كارها در قالب برنامه هاي مصوب به قائم مقام وزير ومدير كل استان.
 • راهبري امور دبيرخانه كميسيون تشخيص موضوع ماده 12قانون زمين شهري.
 • راهبري امرارزيابي عرصه و اعيان مستحدثات واقع در مسير راهها و پرداخت بهاي آنها

فهرست خدمات داراي شناسه معاونت املاك و حقوقي مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  (الکترونیکی / حضوری)

 

عنوان خدمت

شناسنامه

 خدمت

دريافت

 خدمت

نظرسنجي الكترونيكي

آماده سازی زمين به صورت مشاركتي

مشاهده

دريافت خدمت

نظرسنجي الكترونيكي

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺯﻣﻴﻦ

مشاهده

دريافت خدمت

نظرسنجي الكترونيكي

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺍﺕ

مشاهده

دريافت خدمت

نظرسنجي الكترونيكي

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻮﺍﺕ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﺎﻟﻚ

مشاهده

دريافت خدمت

نظرسنجي الكترونيكي

ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭژﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ

مشاهده

دريافت خدمت

نظرسنجي الكترونيكي

توﺯﻳﻊ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻭﻳﮋﻩ

مشاهده

دريافت خدمت

نظرسنجي الكترونيكي

ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺯﻣﻴﻦ

مشاهده

دريافت خدمت

نظرسنجي الكترونيكي

واگذاری زمین به اقشارويژه

مشاهده

دريافت خدمت

نظرسنجي الكترونيكي

ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻮﻟﻲ

مشاهده

دريافت خدمت

نظرسنجي الكترونيكي

ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ

مشاهده

دريافت خدمت

نظرسنجي الكترونيكي

ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﻭﻟﺘﻲ

مشاهده

دريافت خدمت

نظرسنجي الكترونيكي

ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘ ﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻡ

مشاهده

دريافت خدمت

نظرسنجي الكترونيكي

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ

مشاهده

دريافت خدمت

نظرسنجي الكترونيكي

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺗ ﺸﺨﻴﺺ ﻧﻮﻋﻴﺖ زمین

مشاهده

دريافت خدمت

نظرسنجي الكترونيكي