10 اسفند 1398
En | 

معاونت شهرسازي و معماري : ابراهيم رستم گوراني

شماره تماس:    33334708 - 076

آدرس (درصورت نیاز به مراجعه حضوری) :

بندرعباس -كوي فرهنگيان - خيابان ابن سينا - اداره كل راه و شهرسازي  ( ساختمان شماره 2 )

وظایف حوزه معاونت شهرسازی و معماری

 • راهبري ‌و نظارت بر اجراي ضوابط ‌و مقررات شهرسازي و معماري (مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران)، قوانين مربوطه و طرحهاي شهرسازي و معماري، عمران شهري و طرحهاي شهري .
 • راهبري و نظارت بر تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه ، مجموعه هاي شهري و جامع شهري، طرحهاي تفصيلي، طرحهاي معماري و طراحي شهري ، طرحهاي ويژه ، شهرك ها و شهرهاي جديد.
 • راهبري و نظارت بر اجراي آئين نامه هاي مربوط به نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه عمران محلي و ناحيه اي،  منطقه‌اي وملي مقررات شهرسازي و معماري‌كشور و همچنين استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج ازمحدوده قانوني و حريم شهرها.
 • راهبري دبيرخانه هاي كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي وكميسيون ماده 5 دراستان.
 • راهبري و نظارت برطرحهاي مطالعاتي وتحقيقاتي در سطوح محلي .
 • نظارت برتنظیم قرارداد با مهندسين مشاور به منظور تهيه طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه، مجموعه‌هاي شهري و جامع شهر، تفصيلي، طرحهاي ويژه ، طراحي شهري و معماري و طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي .
 • شركت در كميسيونها ،كميته ها ، شوراهاي مربوطه حسب قوانين وآئين نامه‌هاي موضوعه .
 • راهبري و نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت واحدهاي تابعه و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور .
 • همكاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظائف مرتبط با بخش شهرسازي و معماري .
 • راهبري و نظارت بركليه امور مربوط به بخش شهرسازي و معماري دراستان .
 • همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه تهيه و تنظيم لوايح و قوانين ، ضوابط و معيارها و استانداردهاي شهرسازي و اجراي سايرامور محوله.

فهرست خدمات داراي شناسه حوزه معاونت شهرسازي و معماري مصوب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ( الکترونیکی / حضوری)

 

 

عنوان خدمت

شناسنامه

خدمت

دريافت

خدمت

نظرسنجي الكترونيكي

ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ

مشاهده

دريافت خدمت

نظرسنجي الكترونيكي

ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮﻱ

مشاهده

دريافت خدمت

نظرسنجي الكترونيكي

ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻬﺮﻱ

مشاهده

دريافت خدمت

نظرسنجي الكترونيكي

ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ

مشاهده

دريافت خدمت

نظرسنجي الكترونيكي

ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮﻱ

مشاهده

دريافت خدمت

نظرسنجي الكترونيكي

تأمين عكس و نقشه پايه

مشاهده

دريافت خدمت

نظرسنجي الكترونيكي

تهيه و تصويب طرح هاي فرادست توسعه و عمران

مشاهده

دريافت خدمت

نظرسنجي الكترونيكي

تهيه طرحهاي كالبدي منطقه اي

مشاهده

دريافت خدمت

نظرسنجي الكترونيكي

تهيه طرحهاي توسعه و عمران جامع ناحيه

مشاهده

دريافت خدمت

نظرسنجي الكترونيكي

تهيه و بروزرساني پايگاه اطلاعات مكاني طرحهاي توسعه و عمران

مشاهده

دريافت خدمت

نظرسنجي الكترونيكي

تدوین و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري

مشاهده

دريافت خدمت

نظرسنجي الكترونيكي