15 فروردین 1399
En | 

معاونت شهرسازی و معماری

 عنوانحجم تاریخ ایجاد
کل مصوبات کمیسیون ماده 5 در سال 13972.28 MBدانلود1398/04/29
کل مصوبات کمیسیون ماده 5 در سال 96 1.10 MBدانلود1398/04/29
مصوبات کمیسون ماده 5 جلسه چهارم مورخ 97.3.2756.12 KBدانلود1397/07/04
مصوبات کمیسون ماده 5 جلسه سوم مورخ 97.3.5165.95 KBدانلود1397/07/04
مصوبات کمیسن ماده 5 جلسه دوم مورخ 97.2.3177.79 KBدانلود1397/07/04
مصوبات کمیسون ماده 5 جلسه اول مورخ 97.2.1561.38 KBدانلود1397/07/04
مصوبات 13 جلسه کمیسیون ماده پنج در سال 96 768.21 KBدانلود1396/12/16
لیست مصوبات کمیسیون ماده پنج10-8-967.44 MBدانلود1396/08/14
مصوبات چهارمین کمیسیون ماده پنج مربوط به بندرعباس440.12 KBدانلود1395/11/17
مصوبات سومین کمیسیون ماده پنج مربوط به بندرعباس171.58 KBدانلود1395/11/17
مصوبات سومین کمیسیون ماده پنج مربوط به جاسک248.31 KBدانلود1395/11/17
مصوبات دومین کمیسیون ماده پنج مربوط به بندرعباس433.90 KBدانلود1395/11/17
مصوبات اولین کمیسیون ماده پنج مربوط به بندرعباس- شماره دو302.57 KBدانلود1395/11/17
مصوبات اولین کمیسیون ماده پنج مربوط به بندرعباس- شماره یک351.12 KBدانلود1395/11/17
 عنوانحجم تاریخ ایجاد
خلاصه گزارش کوهستک1,007.30 KBدانلود1397/08/03
نقشه و خلاصه گزارش شهر جدید علوی2.45 MBدانلود1397/07/02
گزارش پیشنهادی تازیان پایین31-4-973.22 MBدانلود1397/05/01
نقشه و خلاصه گزارش شهر سردشت1.28 MBدانلود1397/04/19
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر هشتبندي11.16 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر هرمز11.21 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر بندرلنگه3.45 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر زيارتعلي8.45 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر گروك11.78 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر گوهران2.44 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر بندر كنگ3.38 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهرقلعه قاضي11.71 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر فارغان3.20 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر فين5.12 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر سندرك6.64 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر سيريك5.22 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر سردشت1.80 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر رويدر7.57 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر دشتي7.54 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر حاجي آباد8.94 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر چارك98.15 KBدانلود1396/03/02
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر جناح1.30 MBدانلود1396/03/02
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر جاسك4.77 MBدانلود1396/03/02
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر تنب بزرگ و تنب كوچك2.67 MBدانلود1396/03/02
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر تخت4.77 MBدانلود1396/03/02
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر پارسيان8.69 MBدانلود1396/03/01
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر بيكا4.77 MBدانلود1396/03/01
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر بندرخمير15.47 MBدانلود1395/12/08
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر بستك16.00 MBدانلود1395/12/08
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر ابوموسي4.77 MBدانلود1395/12/08

 

 

 عنوانحجم تاریخ ایجادتعداد دانلود
پروژه بندرعباس مال - کمیته سیما و منظر استان9.89 MBدانلود1398/12/170
خلاصه گزارش مکانیابی شهر جدید مکران69.43 MBدانلود1398/11/2411
پروژۀ بندرعباس مال63.29 MBدانلود1398/11/1626
گزارش طرح تفصیلی شهر چارک6.47 MBدانلود1398/10/170
مطالعات وضع موجود طرح تفصیلی جاسک9.01 MBدانلود1398/10/1016
خلاصه گزارش شهر رودان1.68 MBدانلود1398/10/0314
خلاصه گزارش فارغان5.44 MBدانلود1398/10/0210
خلاصه گزارش حاجی آباد2.19 MBدانلود1398/09/2118
طرح جامع سلامت154.33 KBدانلود1398/07/0831
خلاصه گزارش شهر جناح1.61 MBدانلود1398/06/0495
سیما و منظر- پروژه هتل در شهر هرمز9.01 MBدانلود1398/05/1666
خلاصه گزارش طرح میناب19.59 MBدانلود1398/05/0659
خلاصه گزارش طرح رودان23.66 MBدانلود1398/05/0651
طرح دبیرستان غیر دولتی ارشد شهر جاسک2.21 MBدانلود1397/12/1646
طرح هایپر مارکت بندرعباس 8.92 MBدانلود1397/12/1656
خلاصه گزارش طرح هادي شهري شهر کوهستک1.61 MBدانلود1397/12/11128
خلاصه گزارش طرح جامع و تفصیلی شهر بندرلنگه 9.74 MBدانلود1397/12/0667
خلاصه گزارش طرح تفصیلی شهر فارغان5.20 MBدانلود1397/10/24144
خلاصه گزارش طرح تفصیلی شهر رودان8.98 MBدانلود1397/10/16322
خلاصه گزاراش طرح تفصیلی پارسیان9.11 MBدانلود1397/09/2774
خلاصه گزارش پیشنهادی شهر سردشت1.43 MBدانلود1397/09/2088
بررسی مطالعات طراحی بدنه ضلع جنوبی بازار بلوار طالقانی8.14 MBدانلود1397/08/1589
سیما و منظر- بازار ماهی جاسک5.79 MBدانلود1397/08/02121
خلاصه گزارش شهر جدید علوی2.45 MBدانلود1397/07/0290
خلاصه گزارشات حاجی آباد مربوط به جلسه کمیته فنی کارگروه 7.96 MBدانلود1397/06/030
کمیته سیما و منظر - طرح 35 واحدی بنیاد مسکن6.57 MBدانلود1397/05/01168
خلاصه گزارش طرح الحاق لشتغان به بندر خمیر1.48 MBدانلود1397/03/19150
خلاصه گزارش مطالعات طرح مدیریت یکپارچه ساحلی استان هرمزگان iczm4.19 MBدانلود1397/02/291414
خلاصه مطالعات وضع موجود طرح تفصیلی شهر پارسیان3.96 MBدانلود1397/02/17852
امکانسنجی و مکانیابی شهر جدید مکران4.75 MBدانلود1397/01/28719
برنامه اقدام مشترک2.55 MBدانلود1396/12/200
طرح پروژه مجتمع اداری و تجاری ICT 6.25 MBدانلود1396/12/08200
عملکرد مدیریت شهرسازی و معماری 5.63 MBدانلود1396/12/031296
مستندات مسابقه طراحي توسعه اراضي 440 هكتاري بندرعباس 37.49 MBدانلود1396/10/17166
خلاصه طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ICZM615.78 KBدانلود1396/10/13333
خلاصه اطلاعات مسابقه طراحي المان شهري سرگزاحمدي و بندرگروك6.51 MBدانلود1396/10/10175
مسابقه طراحی المان شهر سرگزاحمدی 259.61 KBدانلود1396/10/06144
مسابقه طراحی المان شهر بندر گروک322.95 KBدانلود1396/10/06151
کمیته سیما و منظر-مجتمع تجاری هیپر مارکت10.20 MBدانلود1396/08/143600
خلاصه مطالعات طرح تفصیلی شهر بندرسیریک 1.75 MBدانلود1396/08/10328
گزارش_پیشنهادی_تازیان_پایین 1396 2.92 MBدانلود1396/08/0641
کاربرگ برنامه اقدام مشترک140.00 KBدانلود1396/02/18372