02 فروردین 1398
En | 

  مدیر کل: مهندس غلامحسین شیری

  ملاقات حضوری: سه شنبه هر هفته

  • ناگفته هاي بازآفريني شهري
   یكي از مهمترين پروژه هايي كه پس از حضور رئيس جمهور و وزير راه و شهرسازي در هرمزگان كليد خورد، طرح بازآفريني محله چاهستانيها بود كه در راستاي سياستهاي دولت در حوزه بافت هاي فرسوده قرار گرفت
   ادامه ...