15 October 2019
En | 
ناگفته هاي بازآفريني شهري

ناگفته هاي بازآفريني شهري

تاریخ انتشار: 2017/01/16|   بازدید: 934 |  print

یكي از مهمترين پروژه هايي كه پس از حضور رئيس جمهور و وزير راه و شهرسازي در هرمزگان كليد خورد، طرح بازآفريني محله چاهستانيها بود كه در راستاي سياستهاي دولت در حوزه بافت هاي فرسوده قرار گرفت

 

زياد داريم ازاين نوع طرحها و برنامه ها كه در حوزه بافت هاي ناكارآمد تهيه شده اند، برخي اجرا شده اند اما همچنان نارضايتي و مشكلات وجود دارد. هركدام از اين طرح ها به زباني سخن گفته اند اما اين زبان، زبان ساكنان و افراد آن محلات نبوده و نيست.

طرح باززنده سازي، نوسازي و بهسازي، بازگشايي معابر، ارائه خدمات در محلات، همه اينها به نوعي و در هر گوشه اي از شهرها اجرا شده اما نتوانسته اند در اين راستا موفق شوند.

زماني اين مدعا اثبات مي شود كه به عينه مي بينيم چالش هاي اجتماعي، فرهنگي و حتي اقتصادي ما در محلات بيشتر شده و محدوده هاي ناكارآمد شهرها گسترش مي يابند. شهرداري ها در اين حوزه دست به اقدامات جسته و گريخته زده اند، اما از آنجايي كه شهردايها داراي توان مالي بالايي نيستند و اين پروژه ها در راستاي تامين درآمد براي شهرداريها نيستند، با گذر زمان از آن فاصله گرفتند و به معضلي براي ساكنان تبديل شده اند.

بنابراين در اين برهه نياز به رويكرد جديدي بود كه بتوان اين نابساماني ها را پاسخ گفت و با يك برنامه جامع مسائل و مشكلات اين محلات را جامه عمل پوشاند. شايد بهترين واژه اي كه بتوان در اين راستا تعريف كرد واژه بازآفريني شهري باشد.

بازآفريني شهري با حفظ فضاهاي كالبدي بر تشابهات كالبدي و ظاهري آنها تاكيد مي كند. بطور كلي بازآفريني دميدن روح جديد در كالبد كهن است. آنچه امروزه در معناي بازآفريني مي بينيم توجه به كالبد و آنچه در كالبد است توجه به مردم، فرهنگ، وضعيت اجتماعي و همه آنچه در اين بافت وجود دارد. يك نكته مهمي كه ممكن است چارچوب هاي آرماني داشته باشد به تجربه مي گذارند و در عمل آن را تكميل مي كنند. از دهه هشتاد قرن بيستم در بسياري از شهرها شاهد آن هستيم كه يك نظريه علمي تجربه نشده در بسته اجرايي تكميل مي شود. اين يك فرآيند مولد است كه سبب شكل گيري انواع مختلف بازآفريني مانند بازآفريني در حوزه فرهنگي، اجتماعي، كالبدي و ديگر موارد مي شود.

سخن كوتاه نماييم و بازگرديم به تجاربي كه در استان هرمزگان به ويژه شهر بندرعباس داشته ايم را مطرح نماييم.

شهر  بندرعباس با مساحت 7113 هكتار داراي 1372 هكتار بافت فرسوده، 53 هكتار بافت تاريخي و 1700 هكتار سكونتگاه غيررسمي مي باشد. لذا با توجه به اينكه حدود 43 درصد كل شهر بندرعباس را محدوده بافت فرسوده و سكونتگاههاي غيررسمي تشكيل ميدهد، اهميت توجه به بحث بازآفريني  در بهسازي و نوسازي بافت شهر بندرعباس پرواضح است.

در اين راستا پروژه هاي متعددي در بافت هاي مذكور انجام پذيرفته و بيا در حال انجام است از جمله بازآفريني سيماي شهري بندرعباس، پياده راه سازي خيابان حافظ، طرح بهسازي و ساماندهي محدوده ساحلي (بوستان ولايت تا بوستان ورزش)، محور دلگشا را آغاز نموده است. كه پس از تهيه و تصويب طرح ساماندهي بافت ناكارآمد محله چاهستانيها در كميسيون ماده پنج و در ادامه سند دار كردن كليه پلاك ها و قطعات محله چاهستانيها و بازگشايي معابر در سطح محله ، بحث سيما و منظر اين محله مطرح مي گردد چرا كه به وضوح مي توان شاهد بحران هويت معنايي در بافت معماري محله چاهستانيها بود.

رويكرد بازآفريني شهري در محلات شهر بندرعباس از جمله تپه الله اكبر و شهرك توحيد با توجه ويژه اي به بهسازي و نوسازي و با رويكرد مشاركت جويانه در دست اقدام توسط اين اداره كل بوده كه نه تنها در كالبد كه در وضعيت اجتماعي و اقتصاد را مدنظر دارد. توجه به اين مفهوم ميتواند تحولات زيادي را در اين حوزه فراروي مديريت شهري شهرهاي استان قراردهد. لازمه اين كار توجه به اصل مشاركت شهروندان و نيازهاي آنها در اين بافت هاست.

اما يكي از مهمترين پروژه هايي كه پس از حضور رئيس جمهور و وزير راه و شهرسازي در هرمزگان كليد خورد، طرح بازآفريني محله چاهستانيها بود كه در راستاي سياستهاي دولت در حوزه بافت هاي فرسوده قرار گرفت. با بررسي همه جانبه اين اين طرح شايد در وهله اول نتوان چنين پروژه اي را باور كرد اما با همكاري و مشاركت همه دستگاه ها و بويژه مشاركت اجتماعي ساكنان به عنوان هويت اين محله، عمليات بازگشايي در آن آغاز شده است.

طرح هايي كه به لحاظ شهرسازي و معماري در حوزه معابر و كاربريها تهيه و به تصويب مراجع ذيربط رسيد و از طرفي مشاركت اجتماعي و ظرفيتهاي محلات نيز در اين حوزه بكار گرفته شد. آنچه تاكنون از بازآفريني شهري در بندرعباس از آن ياد مي شود يك تجربه تقريبا موفق است كه به محلات ديگر از جمله شهرك توحيد و تپه الله اكبر نيز رسيده است.اميد است با تاكيد بر قراردادن معماري بومي و توجه به سيما و منظر شهري در ساخت و ساز هاي جديد در اين محلات بتوان اقدام جديدي در تكميل اين فعاليت ها در محلات مذكور به حساب آورد.

 

 

 

  Comments

There is no comment.

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code