| 10 July 2020
En | 
 بررسي بازنگري طرح تفصيلي شهر رودان
معاون شهرسازي و معماري اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان خبر داد:

بررسي بازنگري طرح تفصيلي شهر رودان

تاریخ انتشار: 2019/08/11|   بازدید: 151 |  print
معاون شهرسازي و معماري اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان از بررسي بازنگري طرح تفصيلي شهر رودان در جلسه كميته فني كميسيون ماده پنج قانون شورايعالي شهرسازي و معماري خبر داد.
 
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان، ابراهیم رستم گوراني با بیان اینکه بازنگري طرح تفصیلی شهر رودان در شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مطرح گرديده است، عنوان کرد: تهيه طرح تفصيلي شهر رودان پس از طي سال ها و گذشت افق زماني طرح تفصيلي ملاك عمل، با همكاري شهرداري رودان و راه و شهرسازي هرمزگان با مشاور ذيصلاح شهرسازي جهت بازنگري در ارديبهشت ماه سال 1396 آغاز شد.

وي افزود: جلسه کمیته فنی كميسيون ماده پنج قانون شورايعالي شهرسازي و معماري به منظور تعيين راهبردها و اهداف كلي در تهيه طرح تفصيلي رودان با حضور شهردار و مهندسين مشاور در اداره كل راه و شهرسازي استان برگزار شد.

معاون شهرسازي و معماري اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان اضافه كرد: رودان به عنوان يكي از مهمترين شهرها در شرق استان هرمزگان از اهميت ويژه اي به لحاظ جمعيتي، اقتصاد و كشاورزي برخوردار است.

گورانی گفت: برهمین اساس نظم بخشی به ساخت و سازهای شهری رودان از طریق تهيه و اجراي دقيق و صحيح طرح هاي تفصيلي و ایجاد ساز و کارهای قانونی با توجه به گسترش پویش شهرنشینی اين شهر، مهمترین هدف شهرسازی و مديريت شهري براي اين طرح است.

وی در تشریح جزئیات بازنگری طرح تفصيلي شهر رودان گفت: این شهر در سال 96 داراي 36196 نفر جمعیت بوده است كه در افق طرح با محدوده اي به ميزان 1075هكتار و جمعيت 44930 نفر پيش بيني شده است.

معاون شهرسازي و معماري اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان یکی از دستاوردهای مهم تهيه طرح تفصیلی را زیست پذیری شهرها دانست و کیفی‌سازی‌ زندگی را از جمله دلایل تهيه طرح تفصیلی عنوان کرد.

گورانی اظهار داشت: با توجه به ماهيت كشاورزي اين منطقه، رويكرد اصلي در تهيه طرح تفصيلي شهر رودان حفظ اراضي زراعي و باغي موجود و جلوگيري از تخريب اين اراضي مي باشد زيرا در طرح هاي تفصیلی فقط کالبد شهری مدنظر نیست بلكه بهبود زیست شهری شهروندان، هدف اساسی اینگونه طرح‌هاست.
  Comments

There is no comment.

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code