معاونت توسعه مديريت و منابع انساني : حميد باقر زاده

شماره تماس:    33332454 - 076

پست الكترونيك :  hormozganroad@iran.ir

آدرس (درصورت نیاز به مراجعه حضوری) :

بندرعباس -كوي فرهنگيان - خيابان ابن سينا - اداره كل راه و شهرسازي  ( ساختمان شماره 2 )

شرح وظايف معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

 • راهبري و هدايت ‌كليه ‌واحدهاي‌تحت ‌نظارت‌ به ‌منظور حسن انجام وظائف محوله.
 • نظارت بر گردش كار كليه فعاليتهاي اداري، ساختاري، رفاهي  مالي و محاسباتي و كوشش به منظور رفع مشكلات مربوطه و ارائه گزارشهاي مستمر در زمينه فعاليتهاي جاري به مدير كل استان .
 • سرپرستي و نظارت برامر پيش بيني نيروي انساني موردنياز اداره كل و نيازهاي آموزشي در قالب اعتبارات سالانه، افت نيروي انساني و ساير متغيرهاي موثر به منظور تنظيم برنامه جامع نيروي انساني .
 • نظارت بر فعاليتهاي كميسيون تحول اداري اداره كل در راستاي تحقق هفت برنامه تحول اداري و ارائه گزارشهاي لازم به مدير كل استان و حوزه ستادي وزارتخانه .
 • نظارت بر امر تجزيه و تحليل سيستم ها و روشهاي انجام كار و اصلاح روشهاي اختصاصي و مشترك با هماهنگي حوزه ستادي در جهت ارتقاء بهره وري ، كارآيي ، رضايت ارباب رجوع ، كاهش هزينه ها و حذف مراحل زائد.
 • نظارت برامر استقرار نظام مديريت بهره وري به منظور استفاده بهينه از منابع انساني ، مالي ، اطلاعاتي . . .
 • نظارت بر نحوه ارائه خدمات پشتيباني از قبيل : انساني ، مالي و . . . به ساير قسمتها از طريق واحدهاي زيرمجموعه.
 • نظارت بر نحوه تدارك مواد مصرفي و قعات يدكي ماشين آلات و ذخيره و مصرف آنها طبق مقررات مربوط.
 • نظارت بر چگونگي واگذاري امور خدمات عمومي اداره كل به بخش خصوصي .
 • نظارت بر انجام امور دبيرخانه اي اداره كل .
 • نظارت بر نحوه پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني طبق ضوابط و مقررات مالي مربوط.
 • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات از لحاظ رعايت ضوابط و مقررات مالي مربوط.
 • كنترل نحوه نگهداري حساب ها و تنظيم دفاتر مالي و اموالي اداره كل با تبادل نظر و همكاري واحدهاي ذيربط استان.
 • برقراري ارتباط و انجام هماهنگي هاي لازم با دستگاه هاي ذيربط استان به منظور رفع ابهامات ، مشكلات و تنگناها در مورد وظايف و مسئوليت هاي محوله.
 • نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها، دستورالعملها، قوانين و مقررات در واحدهاي زيرمجموعه .
 • برقراري ارتباط و انجام هماهنگيهاي لازم با دستگاههاي ذيربط استان .
 • شركت در كميسيونها ،كميته ها وشوراهاي مربوطه حسب قوانين وآئين نامه هاي موضوعه

 

 

فهرست خدمات داراي شناسه حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني مصوب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ( الکترونیکی / حضوری)
 
عنوان خدمت بيانيه سطح توافق

شناسنامه خدمت

دريافت خدمت

نظرسنجي الكترونيكي

تأمین منابع جنسي (مصالح ) پروژه هاي عمراني

مشاهده

مشاهده

دريافت خدمت

نظرسنجي الكترونيكي