اداره هماهنگي و حمل و نقل  :  

شماره تماس:    33332454 - 076

پست الكترونيك :  hormozganroad@iran.ir

آدرس (درصورت نیاز به مراجعه حضوری) :

بندرعباس -كوي فرهنگيان - خيابان ابن سينا - اداره كل راه و شهرسازي  ( ساختمان شماره 2 )

شرح وظايف اداره هماهنگي و حمل و نقل

  

  • انجام مطالعات لازم در زمينه توسعه و مهندسی ساختمان، توسعه راه هاي اصلي ، فرعي، منطقه اي و روستائي استان.
  • برنامه ريزي درخصوص ساخت و توسعه راههاي اصلي ، فرعي، منطقه اي و روستائي استان.
  • همكاري در تنظيم موافقتنامه هاي ارسالي به معاونت برنامه ريزي استانداري در مورد احداث و توسعه راههاي فرعي و روستائي .
  • مطالعه و تهيه طرح راهسازي و بهسازي راهها توسط مهندسان مشاور و كنترل و تصويب آن .
  • انتخاب مهندسان مشاور با توجه به ضوابط مورد عمل و نظارت بر كار آنها .
  • نظارت بر تهيه و اجراي طرح هاي راهسازي استان .
  • ابلاغ دستور العمل های فنی و مصوبات به مهندسان مشاور و نظارت بر رعایت آنها در تنظیم نقشه ها و مشخصات فنی
  • كنترل و تائيد صورت كاركرد (حق الزحمه) مهندسان مشاور طرف قرارداد براساس مقررات و ضوابط مربوط .
  • ارزشيابي و تائيدكارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور و ارائه به مافوق جهت دستور پرداخت.
  • تهيه و تنظيم صورت كاركردهاي موقت و قطعي پيمانكاران ( رأساً يا از طريق مهندسان مشاور ) و ارائه صورت وضعيت موقت و قطعي به اداره پيمان و رسيدگي جهت تسويه حساب نهائي .
  • تهيه، بررسي و تصويب صورت مجالس پيشنهادي و اجرائي پيمانكاران راههاي فرعي و روستائي طرف قرارداد طبق ضوابط .
  • تأئيد اتمام كار پيمانكاران جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي .
  • پيگيري و اعمال بخشنامه هاي فني صادره از وزارت راه و شهرسازي و دستورالعمل هاي معاونت برنامه ريزي استان و غيره .
  • پيگيري و نظارت مداوم بر حسن جريان پيشرفت برنامه هاي راهسازي و اجراي مشخصات فني در كليه عمليات راهسازي حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي استان .
  • بررسي و ارائه پيشنهاد مربوط به اجراي طرح هاي راهسازي .
  • مطالعه و ارائه پيشنهاد طرح هاي راهسازي استان به مقام مافوق در چارچوب اهداف و سياست هاي شوراي عالي فني .
  • بررسي و تصويب تغييرات مربوط به طرح هاي روسازي و تيپ نيم رخ عرضي پروژه هاي مصوب و هم چنين ابنيه فني مهم و تغييرات مسير راه .
  • بررسي مطالعات انجام شده جهت پل ها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني .
  • بررسي و نظارت بر محاسبات فني و نقشه هاي قطعي و اجرائي براي پلها و ابنيه فني نظارت بر طرحهاي روسازي راه ها  و مشخصات زير سازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج ، آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات انجام شده .

فهرست خدمات داراي شناسه اداره هماهنگي و حمل و نقل مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  (الکترونیکی / حضوری)