معاونت شهرسازی و معماری

 عنوانحجم تاریخ ایجاد
کل مصوبات کمیسیون ماده 5 در سال 13981.86 MBدانلود1399/03/06
کل مصوبات کمیسیون ماده 5 در سال 13972.28 MBدانلود1398/04/29
کل مصوبات کمیسیون ماده 5 در سال 96 1.10 MBدانلود1398/04/29
مصوبات کمیسون ماده 5 جلسه چهارم مورخ 97.3.2756.12 KBدانلود1397/07/04
مصوبات کمیسون ماده 5 جلسه سوم مورخ 97.3.5165.95 KBدانلود1397/07/04
مصوبات کمیسن ماده 5 جلسه دوم مورخ 97.2.3177.79 KBدانلود1397/07/04
مصوبات کمیسون ماده 5 جلسه اول مورخ 97.2.1561.38 KBدانلود1397/07/04
مصوبات 13 جلسه کمیسیون ماده پنج در سال 96 768.21 KBدانلود1396/12/16
لیست مصوبات کمیسیون ماده پنج10-8-967.44 MBدانلود1396/08/14
مصوبات چهارمین کمیسیون ماده پنج مربوط به بندرعباس440.12 KBدانلود1395/11/17
مصوبات سومین کمیسیون ماده پنج مربوط به بندرعباس171.58 KBدانلود1395/11/17
مصوبات سومین کمیسیون ماده پنج مربوط به جاسک248.31 KBدانلود1395/11/17
مصوبات دومین کمیسیون ماده پنج مربوط به بندرعباس433.90 KBدانلود1395/11/17
مصوبات اولین کمیسیون ماده پنج مربوط به بندرعباس- شماره دو302.57 KBدانلود1395/11/17
مصوبات اولین کمیسیون ماده پنج مربوط به بندرعباس- شماره یک351.12 KBدانلود1395/11/17
 عنوانحجم تاریخ ایجاد
خلاصه گزارش کوهستک1,007.30 KBدانلود1397/08/03
نقشه و خلاصه گزارش شهر جدید علوی2.45 MBدانلود1397/07/02
گزارش پیشنهادی تازیان پایین31-4-973.22 MBدانلود1397/05/01
نقشه و خلاصه گزارش شهر سردشت1.28 MBدانلود1397/04/19
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر هشتبندي11.16 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر هرمز11.21 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر بندرلنگه3.45 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر زيارتعلي8.45 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر گروك11.78 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر گوهران2.44 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر بندر كنگ3.38 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهرقلعه قاضي11.71 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر فارغان3.20 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر فين5.12 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر سندرك6.64 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر سيريك5.22 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر سردشت1.80 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر رويدر7.57 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر دشتي7.54 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر حاجي آباد8.94 MBدانلود1396/03/06
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر چارك98.15 KBدانلود1396/03/02
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر جناح1.30 MBدانلود1396/03/02
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر جاسك4.77 MBدانلود1396/03/02
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر تنب بزرگ و تنب كوچك2.67 MBدانلود1396/03/02
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر تخت4.77 MBدانلود1396/03/02
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر پارسيان8.69 MBدانلود1396/03/01
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر بيكا4.77 MBدانلود1396/03/01
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر بندرخمير15.47 MBدانلود1395/12/08
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر بستك16.00 MBدانلود1395/12/08
نقشه و خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر ابوموسي4.77 MBدانلود1395/12/08

 

 

 عنوانحجم تاریخ ایجادتعداد دانلود
خلاصه گزارش طرح بندرلنگه18.09 MBدانلود1399/04/170
اراضی 350 هکتاری شمال بندرعباس5.29 MBدانلود1399/04/0429
خلاصه گزارش حاجی آباد7.67 MBدانلود1399/04/0234
طرح آماده سازي اراضي 440 هكتاري9.56 MBدانلود1399/03/2536
اراضی 350 هکتاری شمال بندرعباس4.72 MBدانلود1399/02/3034
خلاصه گزارش طرح توسعه و عمران شهر حاجی آباد7.67 MBدانلود1399/02/3034
خلاصه گزارش طرح تفصیلی شهر فین4.74 MBدانلود1399/02/0431
پروژه بندرعباس مال - کمیته سیما و منظر استان9.89 MBدانلود1398/12/170
خلاصه گزارش مکانیابی شهر جدید مکران69.43 MBدانلود1398/11/2442
پروژۀ بندرعباس مال63.29 MBدانلود1398/11/1655
گزارش طرح تفصیلی شهر چارک6.47 MBدانلود1398/10/170
مطالعات وضع موجود طرح تفصیلی جاسک9.01 MBدانلود1398/10/1056
خلاصه گزارش شهر رودان1.68 MBدانلود1398/10/0340
خلاصه گزارش فارغان5.44 MBدانلود1398/10/0235
خلاصه گزارش حاجی آباد2.19 MBدانلود1398/09/2144
طرح جامع سلامت154.33 KBدانلود1398/07/0851
خلاصه گزارش شهر جناح1.61 MBدانلود1398/06/04145
سیما و منظر- پروژه هتل در شهر هرمز9.01 MBدانلود1398/05/16112
خلاصه گزارش طرح میناب19.59 MBدانلود1398/05/0688
خلاصه گزارش طرح رودان23.66 MBدانلود1398/05/0678
طرح دبیرستان غیر دولتی ارشد شهر جاسک2.21 MBدانلود1397/12/16208
طرح هایپر مارکت بندرعباس 8.92 MBدانلود1397/12/1679
خلاصه گزارش طرح هادي شهري شهر کوهستک1.61 MBدانلود1397/12/11145
خلاصه گزارش طرح جامع و تفصیلی شهر بندرلنگه 9.74 MBدانلود1397/12/0693
خلاصه گزارش طرح تفصیلی شهر فارغان5.20 MBدانلود1397/10/24210
خلاصه گزارش طرح تفصیلی شهر رودان8.98 MBدانلود1397/10/16458
خلاصه گزاراش طرح تفصیلی پارسیان9.11 MBدانلود1397/09/2795
خلاصه گزارش پیشنهادی شهر سردشت1.43 MBدانلود1397/09/20110
بررسی مطالعات طراحی بدنه ضلع جنوبی بازار بلوار طالقانی8.14 MBدانلود1397/08/15118
سیما و منظر- بازار ماهی جاسک5.79 MBدانلود1397/08/02149
خلاصه گزارش شهر جدید علوی2.45 MBدانلود1397/07/02113
خلاصه گزارشات حاجی آباد مربوط به جلسه کمیته فنی کارگروه 7.96 MBدانلود1397/06/030
کمیته سیما و منظر - طرح 35 واحدی بنیاد مسکن6.57 MBدانلود1397/05/01241
خلاصه گزارش طرح الحاق لشتغان به بندر خمیر1.48 MBدانلود1397/03/19175
خلاصه گزارش مطالعات طرح مدیریت یکپارچه ساحلی استان هرمزگان iczm4.19 MBدانلود1397/02/291717
خلاصه مطالعات وضع موجود طرح تفصیلی شهر پارسیان3.96 MBدانلود1397/02/17894
امکانسنجی و مکانیابی شهر جدید مکران4.75 MBدانلود1397/01/28791
برنامه اقدام مشترک2.55 MBدانلود1396/12/200
طرح پروژه مجتمع اداری و تجاری ICT 6.25 MBدانلود1396/12/08248
عملکرد مدیریت شهرسازی و معماری 5.63 MBدانلود1396/12/031628
مستندات مسابقه طراحي توسعه اراضي 440 هكتاري بندرعباس 37.49 MBدانلود1396/10/17200
خلاصه طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ICZM615.78 KBدانلود1396/10/13380
خلاصه اطلاعات مسابقه طراحي المان شهري سرگزاحمدي و بندرگروك6.51 MBدانلود1396/10/10205
مسابقه طراحی المان شهر سرگزاحمدی 259.61 KBدانلود1396/10/06169
مسابقه طراحی المان شهر بندر گروک322.95 KBدانلود1396/10/06172
کمیته سیما و منظر-مجتمع تجاری هیپر مارکت10.20 MBدانلود1396/08/143925
خلاصه مطالعات طرح تفصیلی شهر بندرسیریک 1.75 MBدانلود1396/08/10373
گزارش_پیشنهادی_تازیان_پایین 1396 2.92 MBدانلود1396/08/0641
کاربرگ برنامه اقدام مشترک140.00 KBدانلود1396/02/18395