در اجراي مصوبه شماره 190453 هيات محترم وزيران در خصوص پرداخت تسهيلات بهسازي بافت فرسوده متقاضيان مي بايست به سايت سامانه تسهيلات بهسازي به آدرس http://facility.udrc.ir مراجعه و پس از ثبت نام و اخذ كد رهگيري با در دست داشتن مدارك ذيل جهت معرفي به بانك ، به اداره عمران و بهسازي مراجعه نمايند.

1. نقشه 2000/1 كه ملك بر روي آن مشخص و به تاييد مالك برسد.
2. تصوير تمام صفحات پروانه ساختماني و اصل آن
3. تصوير تمام صفحات سند مالكيت و اصل آن
4. مدارك شناسايي تمام مالكين ( كارت ملي و شناسنامه ) اصل و كپي
5. گواهي انحصار وراثت در صورت وجود
6. اسكن از اصل ( رنگي ) تمامي مدارك با فرمت jpg يا Pdf
7. حضور مالك يا مالكين يا وكيل قانوني جهت تشكيل پرونده الزامي است.
8. معرفي نامه از شهرداري منطقه