مهندس آرش رضايي

مدير كل راه و شهرسازي استان هرمزگان

تلفن تماس :   33334704-076

شماره فكس :   33330954-076

 

ارسال پيام مستقيم به مدير كل 

 

شرح وظايف : 

در حوزه مدير كل علاوه بر وظايف مديريت ، سازماندهي ، هماهنگي و كنترل ، انجام وظايفي به شرح زير صورت مي پذيرد :

 • راهبري امور مربوط به ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات به منظور بهبود عملكرد بر اساس ضوابط و مقررات .
 • راهبري امور واحدهاي شهرستااني تحت پوشش اداره كل راه و شهرسازي
 • راهبري امور مربوط به حراست بر اساس ضوابط واز طريق هماهنگي با مركز حراست وزارتخانه
 • همكاري با حوزه ستادي در انجام امور مربوط به گزينش نيروي انساني اداره كل بر اساس ضوابط و مقررات
 • راهبري امور روابط عمومي اداره كل استان
 • راهبري امور كتابخانه و تجهيزات براساس نيازهاي اداره كل
 • نظارت بر نحوه تحقق برنامه ها در چارچوب سياستها و خط مشي هاي ابلاغ شده
 • نظارت بر امر تهيه و تنظيم بودجه سالانه در چارچوب ضوابط و دستور العملهاي مربوطه با همكاري واحدهاي ذيربط
 • نظارت بر امور مربوط به آمار و فن اوري اطلاعات بر اساس اهداف ، برنامه ها و خط مشي هاي وزارخانه .
 • نظارت بر امور مربوط به كنترل روند پيشرفت طرحهاو پروژه ها.
 • راهبري امور مرتبط با طرح هاي بهسازي ، نوسازي و توانمند سازي بافتهاي شهري
 • راهبري امور مديريت بحران و پدافند غير عامل اداره كل استان بر اساس اهداف ، برنامه ها و خط مشي هاي وزارتخانه
 • اتخاذ راهبردهاي لازم در راستاي اهداف و ماموريت هاي تعيين شده
 • دبيري كميسيون هاي ماده 5 و كارگروهاي تخصيص مسكن و شهرسازي
 • شركت در كميسيونها،كميته ، شوراها و جلسات مربوط حسب قوانين ، آئين نامه هاي موضوعه و وظائف محوله .