قوانین اختصاصی مدیریت املاک و حقوقی
 
  1.  1 - مبنای کار ملاک عمل سازمان مسکن و شهر سازی قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی می باشد .

  2.  2- آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/71 نیز به تفسیر و تشریع قانون مذکور پرداخته است .

  3.  3- قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خصوص قسمت های مربوط به زمین و مسکن نیز مورد عمل این سازمان می باشد .

  4.  4- قانون حمایت از پیش خریدان مسکن مصوب 12914 مورخ 26/10/74 مجلس شورای اسلامی در خصوص کنترل سازندگان مسکن و حمایت از خریداران واحدهای مسکونی .

  5.  5- قا نون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقوقی مصوب 6/5/81 مجلس شورای اسلامی .

  6.  6- سایر دستورالعمل بخشنامه ها و مقررات ابلاغی توسط مراجع قانونی کشور .